fbpx
 

BlogiOsakeyhtiön hallinnon tarkastus

29 lokakuun, 20210

Tiedätkö mitä tarkoittaa osakeyhtiön hallinnon tarkastus ja mitä se pitää sisällään?

Tilintarkastajia tarvitaan tuottamaan osakkeen omistajille tietoa osakeyhtiön johdon toiminnasta. Tilintarkastajan toiminnan kautta velkojille tuotetaan tietoa, kuinka osakeyhtiön asioita on hoidettu. Tilintarkastajan tehtävä ei ole kuitenkaan hoitaa osakeyhtiön hallintoa, vaan edesauttaa sen asianmukaisuutta ja laillisuutta.

Jotta hallinnon tarkastuksen merkityksen ymmärtää, on syytä kertoa hieman osakeyhtiön johdon toiminnasta. Osakeyhtiön johtoon kuuluu hallitus ja yleensä toimitusjohtaja. Heidän tärkein roolinsa on osakeyhtiölain mukaan ”huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua”. Huolellisuudella viitataan johtohenkilöiden toimintatapoihin, käytännössä kysymällä ”kuinka huolellinen henkilö toimisi tässä tilanteessa?”. Toiminnalla viitataan johdon aktiiviseen osallistumiseen päätöksenteossa. Yhtiön edun edistämisellä viitataan yhtiön hallituksen tehtävään ajaa kollektiivisesti yhtiön edun mukaisia päätöksiä. Yhtiön edun edistämistä voidaan pitää yhtenä yhtiön johdon tärkeimpinä tehtävinä.

Tilintarkastuslain 3:1 § mukaan tilintarkastuksen kohteita ovat kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Hallinnon tarkastus sisältyy näin ollen tilintarkastukseen. Hallinnon tarkastus tarkoittaa johdon toiminnan lainmukaisuuden varmistamista. Hallinnon tarkastus ei kuitenkaan kata johdon vahingonkorvausvastuuta kokonaan, sillä se voi esimerkiksi perustua sopimusperusteisuuteen. Hallinnon tarkastuksen sisältö määräytyy tilintarkastuslain 3:5 § mukaan. Sen mukaan tilintarkastajan on huomautettava, mikäli johto on ryhtynyt joihinkin toimiin aiheetta. Kyseinen pykälä pitää sisällään kaksi osa-aluetta; vahinkoperusteen ja rikkomusperusteen.

Vahinkoperusteesta puhuttaessa yhtiölle on aiheutunut jokin taloudellinen vahinko. Tilintarkastajan tehtävänä on tässä tilanteessa arvioida, onko tilikauden aikana tapahtunut jokin yhtiön varallisuusasemaa heikentänyt seikka, joka johtuu johdon huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Vahinkoperuste on erittäin harvinainen huomauttamisen peruste.

Rikkomusperusteesta puhuttaessa johto on rikkonut yhteisöä koskevaa lakia tai yhtiöjärjestystä. Jotta moite johdolle syntyisi, edellyttää se sitä, että säännösrikkomus on aiheuttanut taloudellisen vahingon. Osakkeenomistajien vastuulle jää tässä vaiheessa arvioitavaksi, onko vahinkoa aiheutunut.

Yhteisöä koskeva laki on hyvin laaja käsite. Tämän vuoksi on laadittu hallinnon tarkastuksen suositus, joka on laadittu Ruotsin hallinnon tarkastuksen pohjalta. Tämän suosituksen mukaan ensisijainen valvonnan kohde on kyseisen yhteisön lainsäädäntö eli tässä tapauksessa osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki sekä muu välillinen lainsäädäntö. Muun lainsäädännön kautta tilintarkastajan tarkoituksena on niin sanotusti haastaa johdon tietoisuutta siitä, että tietävätkö he minkä lainsäädännön piirissä toimitaan. Mikäli tämän kautta nousee epäilyksiä, että johto ei ole huolellisuusvelvoitettaan täyttänyt, on tilintarkastajan syytä tukia asiaa tarkemmin. Tämän kautta voidaan saada selvitettyä, onko johto toiminut huolimattomasti tai laiminlyönyt tehtäviään.

Hallinnon tarkastuksen kulmakiviksi voisi nimetä tilintarkastajan ammatillisen harkinnan, olennaisuuden ja riskiperusteisuuden. Jokaiseen osakeyhtiöön liittyy erilaisia riskejä. Tilintarkastajan tulee käyttää ammatillista harkintaansa ja olennaisuutta, siihen kuinka kyseistä riskiä on johdossa arvioitu. Riskiperusteisuuteen kuuluu yleisesti ottaen toiminnan lainmukaisuus, huolellisuus, yhtiön eduista huolehtiminen, osakkeenomistajien ja vähemmistöosakkaiden yhdenvertaisuus, sekä miten yhtiön kirjanpitoa ja taloutta hoidetaan. Käytännössä nämä asiat ilmenevät yksittäisten asiakirjojen tarkastelussa. Tilintarkastajan olisi syytä dokumentoida riskien ja olennaisuuden arviointitapa sekä kuinka hän on johdonmukaisesti päätynyt kyseiseen lopputulemaan. Tämä on hänen turvanaan mahdollisessa jälkiarvioinnissa.

Jos etsit kokenutta hallinnon- ja tilintarkastajaa, ota meihin rohkeasti yhteyttä! Löydämme juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun tarjoamistamme taloushallinnon palveluista.

Lähteet:

Osakeyhtiön hallinon tarkastus -webinaari / Suomen Tilintarkastajat ry:n verkkosivut (www.tilintarkastajat.fi/tilintarkastus)

 

Kirjoittanut

Jasmin Salama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!