fbpx
 
3Economix Oy:n Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

3Economix Oy (Y-tunnus: 3205558-3) 

Haartmaninkatu 27 

53300 Lappeenranta

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kari Hämeenaho / 3Economix Oy 

Puhelin: 010 212 8171

Sähköposti: toimisto@3Economix.fi

3. REKISTERIN NIMI

3Economix Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

Rekisteröity on 3Economix Oy:n asiakas, ostanut 3Economixlta tuotteita tai palveluita ja/tai osallistuu 3Economix Oyj:n järjestämään tilaisuuteen. Rekisteröity voi olla myös työtehtävältään siinä asemassa, että 3Economix voi oikeutetuin perustein kohdentaa asianomaisen työtehtäviin liittyvää markkinointisisältöä käyttäen digitaalisia ja/tai muita suoramarkkinointikanavia.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, arkistointi tai asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten. Tietoja voidaan käyttää 3Economix Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen markkinoinnissa ja palveluissa. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön  sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa 3Econmix.fi:n kanssa. 3Economix Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan 3Economix Oy:n kanssa luodun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, puhelimitse, asiakas käytöllä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla ja 
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin. 

Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta 

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle/yhteisölle palveluitamme sekä tuotteitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän väliseen sopimukseen. 

Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi 

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palveluiden, tuotteiden ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivujen laadun parantamiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja yrityksen käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Segmentoimme asiakkaitamme markkinointitoimenpiteitä varten perustuen esimerkiksi palveluiden käyttöön ja/tai käyttäytymiseen verkkosivuillamme. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palveluidemme ja verkkosivujemme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen. 

Lakien noudattaminen 

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esimerkiksi veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt. 

Asiakasprofilointi 

Keräämme statistiikkaa muun muassa palveluiden käytöstä paikan päällä sekä asioidessasi verkkosivuillamme asiakassegmentointiin myyntiprosessejamme sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämistä varten. 

Markkinointi 

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämä selosteen kohta ”Sinun oikeutesi”).

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Rekisteröidyn tiedot voidaan myös kerätä asianomaisen rekisteröidyn työnantajalta, mikäli 3Economix Oy:n ja asianomaisen henkilön työnantajan välillä on asiakassuhde ja asiasta on sovittu erikseen yritysten välisellä sopimuksella. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavista viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi 
 • Yrityksen nimi 
 • Y-tunnus 
 • Sähköpostiosoite 
 • Postiosoite 
 • Puhelinnumero 
 • Tilausten ja palveluiden tiedot

8. TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN ETA -ALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan 3Economix Oy:n käytössä, paitsi 3Economix Oy:n käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole 3Economix Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. 

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille: 

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esimerkiksi toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen, 
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä, 
 • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä, 
 • kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi, 
 • mikäli käyttäjätietosi on tilattu ja/tai liitetty työnantajasi toimesta ja/tai työnantajasi tietoihin, luovutamme esimerkiksi suoritustietojasi nimetyille yhteyshenkilöille ja 
 • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee. 

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme. 

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

9. REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOTURVA

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää 3Economixn Oy:n sisäisiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee 3Economix Oy:n salasanalla suojatussa palvelimessa ja asiakastietojärjestelmässä. 

A. Manuaalinen aineisto 

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. 

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 

B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset-, digitaaliset- ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. 

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. 

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan. 

Tietojen tarkistus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys 3Economix Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

11. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ SIVUSTOLLA

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. 

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

12. TIETOSUOJAILMOITUKSEN MUUTTAMINEN

3Economix Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti. 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 01.06.2021. 

toimisto@3economix.fi 

Ota yhteyttä 

 

 

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!